RECOLLIDA DE DADES PERSONALS A DISTÀNCIA 

Les presents condicions regulen l’operativa i el funcionament del servei de recollida de dades personals a distància de NEXA INTERNET, S.L. , en endavant NEXA, i es conceben com a complement a les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ FTTH.

Aquestes condicions particulars no es refereixen al servei de telefonia i internet sinó al servei de recollida de dades personals a distància (telefònic) que NEXA posa a disposició de l’Usuari per a la contractació posterior dels serveis de NEXA.

1.- OBJECTE DEL SERVEI

1.1 L’objecte del servei de recollida de dades personals a distància de NEXA és la posterior comercialització en el territori català dels serveis prestats per NEXA (el “Servei”). La utilització del Servei atribueix la condició d’usuari del Servei (d’ara endavant, “Usuari”) i expressa l’acceptació de la totalitat de les presents condicions particulars (les “Condicions Particulars”) juntament amb les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ FTTH.

1.2 Els serveis prestats NEXA es regiran per les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ FTTH., que hauran de ser acceptades per l’Usuari en el procés de contractació posterior a la recollida de dades personals a distància.

2.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

2.1 En el procés de recollida de dades personals a distància (telefònica), l’emplenament telefònic dels formularis i de les manifestacions de consentiment requerides a l’Usuari, suposarà la plena acceptació per l’Usuari de la proposta comercial de NEXA i de les condicions aplicables. A l’efecte de millorar la seguretat del sistema i de conservar evidència de la contractació efectuada, NEXA podrà gravar aquestes converses telefòniques mitjançant avís previ a l’Usuari.

2.2 Confirmació de la contractació. Una vegada finalitzat el procés de recollida de dades personals a distància, NEXA facilitarà a l’Usuari una confirmació de la contractació efectuada, la qual s’enviarà a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari en el procés de recollida de dades personals a distància i inclourà la totalitat de les condicions aplicables al servei contractat. Això es produirà sempre que el client faciliti una adreça de correu electrònic a NEXA. 

2.3 Signatura del contracte. NEXA generarà el document contractual en format paper que es formalitzarà entre les parts, l’Usuari i NEXA, mitjançant la signatura del document que s’entregarà en format paper al domicili de l’Usuari o a les oficines de NEXA. El contracte ha de ser rebut personalment per l’Usuari, que haurà d’acreditar la seva identitat.  

A través del telèfon 900 89 90 91 els Usuaris que hagin cursat una contractació podran comprovar l’estat de la seva contractació i rebre l’assistència per a resoldre dubtes referent a aquesta.

3.- CONDICIONS D’ÚS

3.1 l’Usuari ha de ser major d’edat, haver complert els 18 anys, per formalitzar qualsevol contractació de servei NEXA.

3.2 L’Usuari es compromet a utilitzar el Servei de manera correcta i diligent i de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Particulars i les condicions contractuals. L’Usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar el Servei amb finalitats o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, prohibits o de qualsevol forma que pugui danyar el Servei o impedir la normal utilització o gaudi d’aquest Servei, els equips informàtics, el programari, els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els equips informàtics de NEXA o de tercers. NEXA es reserva la facultat d’adoptar les mesures que estimi oportunes en cas que existeixin indicis d’un ús fraudulent del Servei.

4.- FORMA DE PAGAMENT

4.1 La forma de pagament de la comanda serà, per defecte, per domiciliació bancària. 

5.- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) s’informa que el responsable del tractament de les dades personals és NEXA INTERNET, SL.

Les dades personals de l’Usuari seran tractades per a formalitzar la contractació del servei NEXA i conseqüent prestació d’aquest. Les trucades telefòniques poden ser gravades.

NEXA pot comprovar la solvència de l’Usuari mitjançant l’accés a fitxers predeterminats a aquesta acció i verificarà l’exactitud de les dades aportades, quedant condicionada l’activació definitiva del servei a aquestes comprovacions.

Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentre existeixi un interès legítim i respectant els terminis establerts en les diferents normatives aplicables. Les gravacions de les trucades telefòniques es conservaran durant el termini màxim de 12 mesos.

L’Usuari manifesta que totes i cadascuna de les dades proporcionades a NEXA en el procediment de recollida de dades personals a distància són certes i li corresponen.

Les dades de l’Usuari seran tractades sobre la base del seu consentiment, per executar un contracte o per aplicar mesures precontractuals.

L’Usuari pot exercir gratuïtament el dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i no ser objecte de decisions individuals automatitzades dirigint-se al correu electrònic info@nexa.cat, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

6.- LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre NEXA i l’Usuari es regirà, amb caràcter general, per la legislació espanyola.