Concurs Festa Major de Vilafranca

Bases legals

1. ORGANITZADOR

L’empresa NEXA INTERNET, S.L., (endavant “NEXA”) amb domicili a l’Avinguda Tarragona, 18 baixos, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) i identificada amb el CIF B01705359, organitza un sorteig (en endavant, el “Sorteig”) sota la seva responsabilitat i d’acord amb les bases detallades a continuació.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El sorteig s’iniciarà el dia 22 d’agost de 2022 a les 18:00 h i finalitzarà el dia 26 d’agost de 2022 a les 12:00 h.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones majors de divuit anys, que resideixin a Catalunya i es trobin físicament en aquest territori durant el desenvolupament del sorteig.
  • Per a poder participar, els i les participants han de seguir el perfil d’ Instagram; @nexa_internet, etiquetar a 1 amic als comentaris de la última publicació del perfil i compartir la publicació als Stories etiquetant a @nexa_internet. El participant haurà de fer una captura de pantalla del seu Story, que se li sol·licitarà al guanyador del sorteig.  

4. MECÀNICA DEL SORTEIG

El nom del perfil guanyador s’indicarà el dia vint-i-sis (26) d’agost de 2022 a les 13:00, a través d’Instagram Stories de @nexa_internet i el departament de màrqueting de NEXA es posarà en contacte amb el/la  guanyador/a a través d’Instagram amb un missatge directe al perfil guanyador el mateix 26 d’agost. En el supòsit de no poder contactar amb el/la guanyador/a en un termini màxim de dos (2) dies des que s’estableix el primer contacte per part de NEXA amb la persona guanyadora, es procedirà a contactar amb el/la suplent que també s’estableix el mateix dia del sorteig. En la hipòtesi de no poder contactat amb el/la  suplent, el premi quedarà desert.

El/la guanyador/a haurà d’adreçar-se a les nostres oficines ubicades a l’Avinguda Tarragona, 18 baixos, Vilafranca del Penedès per recollir el seu premi.

En el supòsit que el/la guanyador/a no pugui venir presencialment a la nostra botiga el premi per causes justificades, es procedirà a modificar el termini màxim d’entrega del premi fins que les circumstàncies ho permetin i serà degudament comunicat a la persona guanyadora del premi.

5. CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

El/la guanyador/a del sorteig coneix i permet que el seu nom complet del seu perfil d’Instagram sigui publicat a l’Instagram: @nexa_internet.

6. CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS

S’escollirà el/la guanyador/a per mitjà de la plataforma AppSorteos de forma aleatòria. Una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i emet un certificat de validació. El  resultat és inalterable per l’organitzador del sorteig i qualsevol participant pot sol·licitar aquest certificat al mateix organitzador.

El/la guanyador/a es comunicarà el mateix dia vint-i-sis (26) d’agost de 2022 a través del compte @nexa_internet Instagram, es sol·licitarà una captura de pantalla conforme el guanyador ha compartit correctament la publicació de @nexa_internet, requisit necessari per participar al sorteig.  

Es sortejarà un únic premi, un kit de marxandatge de la Festa Major de Vilafranca del Penedès 2022, format per:  samarreta de màniga curta, bossa de tela, mocador, tro solidari i  ampolla d’aigua de Nexa. 

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni poden ser objecte de canvi o alteració.

La celebració del sorteig i la concessió dels premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

7. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits i les condicions exigides en les bases que consten en aquest mateix document, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre el premi atorgats en virtut d’aquest sorteig.

8. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permeten comentaris, opinions o imatges on el contingut dels quals es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. NEXA no es responsabilitza dels danys dels danys ocasionats pels comentaris que facin els i les participants en el sorteig, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants. 

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Segons el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

El responsable de les seves dades personals serà NEXA INTERNET, S.L, B01705359, Avinguda Tarragona, 18 baixos, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), info@nexa.cat.

NEXA INTERNET, S.L., tractarà les dades amb la finalitat de gestionar el sorteig.

Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les seves dades seran tractades per NEXA INTERNET, S.L., i prestadors de serveis.

Drets: En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular NEXA INTERNET, S.L.

10. CANVIS I ACCEPTACIÓ

NEXA es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants a la promoció. El sol fet de participar en el sorteig implica que els i les participants accepten totalment les condicions d’aquestes Bases Legals, sense reserva ni cap exclusió. En cas que es desitgi obtenir més informació o per a la resolució de qualsevol dubte sobre aquest tema, pot posar-se en contacte amb l’empresa organitzadora a través del correu electrònic info@nexa.cat.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tot allò que no estigui contemplat en les presents bases legals del concurs, la promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a NEXA INTERNET, S.L., Servei d’Atenció al Client, Avinguda Tarragona, 18 baixos, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona). En el supòsit de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès.